KONU ÜZERINE TEZLER

Bu araştırma, okul öncesi egitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ilkokuma yazmaya geçiş sürecini, öğretmen ve öğrenci görüşleri
doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmış nitel bir çalişmadır. Araştırmada, öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarının, ilkokuma yazmaya geçiş sürecine
olan etkisi, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Araştırma, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, Adana il sınırları içinde yer alan
farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 6 ilköğretim okulunda yapılmıştır.
Araştırmanin çalışma grubu, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 6 ilköğretim okulundaki 60 tane birinci sınıf öğrencisi ile 15 öğretmenden oluşmaktadır. ilköğretim birinci sınıftaki 60 öğrenci ile birinci sınıfı okutan 15 öğretmenin görüşleri alınmıştır.
Okul öncesi eğitim almış olmanın, ilkokuma yazmaya geçiş sürecini nasıl etkilediğini betimleyecek şekilde sorular içeren görüşme formları hazırlanmıştır. Bu formlar, uzman görüşlerine başvurularak, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış
olarak düzenlenmiştir.
Verilerin çözümlenmesinde, kişisel bilgi formlarından elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde, sayı ve yüzde hesapları kullanılmıştır. Nitel veriler için de betimsel
analiz yapılmıştır.
Ulaşılan bulgular aşağıda özetlenmiştir.
1. Anne babaların eğitim düzeyi arttıkça, öğrencinin okul öncesieğitim kurumuna
gitme oranı artmaktadır.
2. Araştırmaya dahilolan öğrencilerin ailelerinin aylık geliri arttıkça, okul öncesi
egitim kurumuna giden öğrenci sayısı da artmaktadır.
3. Okul öncesi egitim alan ve almayan öğrencilerin büyük çoğunluğu bitişik eğik
yazıyı güçlük çekmeden yazabilmektedir.
4. Okul öncesi eğitim alan öğrenciler, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre
okula daha donanımlı gelmektedir.
5. Okul öncesi eğitim kurumları, çocukları, okula ve okul kurallarına
hazırlamaktadır .
Anahtar Kelimeler: Ilkokuma Yazma Öğretimi, Okul Öncesi Eğitim